facebook_page_plugin

01 Kirkland researchDocuments required to apply for the Kirkland Research Program

1. On-line application form (correctly completed)

2. Two letters of recommendation (Polish and English template) sent via e-mail to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Scan of Master’s or Specialist’s diploma (plus a scan of PhD diploma, if applicable) sent via e-mail to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


How to complete the on-line application form

1. All boxes of the application form should be completed (in Polish or in English) in accordance with their description. Application form cannot be registered if all the boxes are not completed, neither if the project proposal does not include the required number of characters (4000-6000 characters are required).

2. You don’t have to complete the application form at once. You may save a working copy of application form (option „Save a draft copy”) and edit it later. Please write down your access code. After opening your draft copy with the access code (button „Open saved form”) you can edit the application and register the final version („Register this form”). After the action is completed you cannot change the data.

3. Once you “Register this form”, a PDF-format page opens to be printed. You should print it out, sign it, paste your photo and send it via regular mail to the Kirkland Program Office address: Al. Jerozolimskie 133, m. 56, 02-304 Warsaw, Poland.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PO POLSKU do Programu Kirkland Research (4 miesiące)

 

Notice:

In connection with the appearance of the information about the commercial practices related to help in applying to participate in the Kirkland Program, the Program management hereby declares that it does not cooperate with any individuals or companies that carry out similar practices.

Granting and use of paid help in the process of applying to the program is contrary to the principles of the Program. And people who have benefited from such aid will not have any privileges in the process of selecting participants in the program.

In addition, the Kirkland Program never granted and is not planning to grant permission for the commercial use of any information materials published within the framework of the Program or interviews with the members of his team.

The Program Executive Team consider it clear that the program of study prepared by applicant not independently can not be the basis for applying for a scholarship.

 

01 Kirkland researchDOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Poprawnie zarejestrowany formularz on-line

2. Dwa listy referencyjne (według wzoru w języku polskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Kopia dyplomu potwierdzającego 5-letnie studia wyższe (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instrukcja posługiwania się formularzem on-line

1. Formularz należy wypełnić (w języku polskim lub angielskim) zgodnie  z opisem pól. Jeżeli wszystkie pola nie będą wypełnione, formularz nie zostanie zarejestrowany. Podobnie – jeśli projekt pobytu nie będzie miał wymaganej liczby znaków (wymagane 4000-6000 znaków ze spacjami).

2. Istnieje możliwość zapisu wersji roboczej (przycisk na dole „Zapisz wersję roboczą”). Należy wówczas zapisać sobie kod dostępu. Wersje roboczą otwieramy kodem (przycisk „Wczytaj wersję roboczą”). Tak otwarty formularz można edytować i zarejestrować dopiero wersję ostateczną  (przycisk „Zarejestruj formularz”). Po tej operacji nie można już zmieniać danych.

3. Po zarejestrowaniu formularza otwiera się strona PDF do wydruku. Należy ją wydrukować, podpisać, nakleić zdjęcie i wysłać pocztą na adres korespondencyjny Programu Kirklanda (Al. Jerozolimskie 133 m. 56, 02-304 Warszawa, Polska).

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PO POLSKU do Programu Kirkland Research (4 miesiące)

 

        _________________________________________________________________________________

Uwaga!

W związku z pojawieniem się informacji o komercyjnych praktykach związanych z pomocą przy aplikowaniu do uczestnictwa w Programie Kirklanda, kierownictwo Programu niniejszym oświadcza, że nie współpracuje z żadnymi osobami ani firmami, które prowadzą podobne praktyki.

Udzielanie i korzystanie z odpłatnej pomocy w procesie aplikowania do Programu jest sprzeczne z zasadami Programu. Osoby zaś, które z takiej pomocy skorzystały nie będą miały żadnych przywilejów w trakcie procesu selekcji uczestników Programu.

Ponadto, Program Kirklanda nigdy nie udzielał i nie planuje udzielać zgody na wykorzystywanie w celach komercyjnych jakichkolwiek materiałów informacyjnych opublikowanych w ramach Programu ani wywiadów udzielanych przez członków jego zespołu.

Kierownictwo Programu uznaje za oczywiste, że projekt przygotowany nie samodzielnie nie może być podstawą do ubiegania się o stypendium.

01 Kirkland research

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundator Programu

oraz
Fundacja Liderzy Przemian
Administrator Program

ogłaszają otwartY konkurs dla kandydatów

z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji,

Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Rosji Ukrainy

na stypendia KIRKLAND RESEARCH w 2018 roku

 

W ramach Programu Kirkland Research oferujemy stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

 

DZIEDZINY:
•    Ekonomia i zarządzanie
•    Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
•    Prawo
•    Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
•    Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe

Zaproszenie do składania wniosków kierujemy do kandydatów zdecydowanych na powrót do swojego kraju po zakończeniu stypendium, by wdrażać tam zdobytą w ramach stypendium wiedzę.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.
Wspólne elementy z Programem Stypendialnym im. L. Kirklanda to udział we wrześniowym programie orientacyjno-przygotowawczym, w dwóch zjazdach stypendystów (listopad i styczeń) oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.


KRYTERIA FORMALNE:

•    obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina);
•    wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach do 45 lat);
•    tytuł doktora (kandydat nauk);
•    doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata;
•    przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego;
•    osiągnięcia naukowe, w tym publikacje
•    znajomość języka polskiego na poziomie mininimum B2.
Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. L. Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce ani nie wykładają na polskiej uczelni.

 

WARUNKI FINANSOWE:

•    stypendium (miesięczna kwota 2000 zł) przez okres 4 miesięcy
•    zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy
•    zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów
•    zwrot kosztów komunikacji miejskiej
•    pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3700 zł
•    ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia
•    udział w programie orientacyjnym oraz 2 zjazdach stypendystów

 

REKRUTACJA:

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:
•    I etap – ocena formalna wniosków
•    II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin
•    III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 30.03-30.04.2018).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysyłana e-mailem w czerwcu 2018 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•    ankieta danych personalnych
•    projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.
3.    Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl lub drogą e-mail od pracowników Programu.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Programu Kirklanda.

Dwa listy referencyjne i kopię dyplomu ukończenia studiów należy zeskanować i również wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

TERMINY ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2018/19 upływa:

1 marca 2018

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

PROGRAM STYPENDIUM:

•    Inauguracja Programu (połowa września 2018)
•    Kurs przygotowawczo-informacyjny (8-10 dni)
•    Indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin (od października do stycznia)
•    Przygotowanie artykułu naukowego
•    Prezentacja pracy stypendysty podczas zjazdu stypendystów w styczniu 2019

 

___________________________________________________________________

FAQ

1 marca 2017 r. zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń na stypendia Kirklanda w roku akademickim 2017/2018.

Zgłosiło sie 220 kandydatów z 9 krajów: Armenia -15 osób, Azerbejdżan - 15, Białoruś - 21, Gruzja - 13, Kazachstan - 6, Kirgistan - 8, Mołdawia - 4, Rosja - 10, Ukraina - 128.

Komisja kwalifikacyjna wyłoniła listę zwycięskich kandydatów:

- W ramach 9-cio miesięcznych stypendiów studiować będą 43 osoby: z Ukrainy 27, z  Białorusi 5, z Gruzji 4, z Roski 3, Armenii 2, z Kazachstanu i Kirgistanu po jednaj osobie.

- Stypendia Kirkland Research na studia jednosemestralne otrzymały 4 osoby z Ukrainy.

Stypendyści studiowac będą w kilku ośrodkach akademickich w Polsce: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu.

 

 

kirkland logo PNG


W roku akademickim 2016/2017 w ramach Programu Kirklanda studiuje na polskich uczelniach 46 osób z 8 krajów. Na 9 miesięczne stypendia zakwalifikowały się 44 osoby: z Armenii - 2, z Azerbejdżanu - 1, Białorusi - 7, Gruzji - 3, Kazachstanu - 1, Mołdawii - 3, Rosji - 2 oraz z Ukrainy – 25 osoby.


Dodatkowo w 2016 roku utworzona została nowa ścieżka naukowa o nazwie – Kirkland Research Program, będącą odpowiedzią na potrzebę krótkoterminowych staży badawczo-naukowych dla osób mających już ugruntowaną pozycję naukową. W roku akademickim 2016/17 w ramach tej ścieżki będą studiowały 2 osoby z Ukrainy. Obie reprezentują dziedzinę ekonomii i zarządzania, jedna pochodzi z Kijowa, druga z Łucka.

Stypendyści w wybranych przez siebie zagadnieniach będą studiowali w 5 ośrodkach akademickich naszego kraju: w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie – po 9 osób , w Lublinie – 6, w Warszawie – 11 osób.

 

tegoroczni tabela

 

 

2016 2017 grupa

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search